Obowiązek Informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest DR MAJEWSKA - MEDYCYNA ESTETYCZNA & DAYSPA LENKIEWICZ-MAJEWSKA PATRYCJA, Robotnicza, 11, 59-800, Lubań, NIP 8992262396, (dalej jako Administrator)

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO. 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem [email protected], bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.s

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
  3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
  4. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora;
  5. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Robotnicza 11, 59-800 Lubań, [email protected]

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 30.01.2021
DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa
I.DEFINICJE
1.Firma DrMajewska/drmajewska.com lub DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona prze Patrycje Lenkiewicz Majewską
a) NIP:8992262396, REGON: 020646152;
2. Placówki DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa- 59-800 Lubań – robotnicza 11, I każda inna lokalizacja, w której DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa świadczy lub świadczyć będzie usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności;
3. Usługi - Zabiegi i/lub Konsultacje wykonywane przez DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej, których istotą jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i wiedzą, nie gwarantujące osiągnięcia rezultatu z uwagi na swój charakter. Informacja o rodzajach oferowanych Usług każdorazowo umieszczana jest na stronie internetowej DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa w
Cenniku, a także dostępna jest w Placówkach ;
4. Konsultacja - Usługa medyczna polegająca na odbyciu przez Pacjenta wizyty w DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa u osoby o niezbędnych kwalifikacjach, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Pacjenta oraz wskazywane są zalecenia, a także możliwe metody do zastosowania względem Pacjenta w ramach oferowanych przez DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa Usług;
5. Zabieg - Usługa medyczna inna niż Konsultacja, wykonywana w DrMajewska Medycyna Estetyczna DaySpa przez specjalistyczny personel o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach oferowanych Usług, w ramach aktualnego Cennika, o mniejszym lub większym stopniu skomplikowania, w tym w szczególności z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego i/lub przy wykorzystaniu sali zabiegowej;
6. Pakiet Usług - trzy Usługi lub więcej, dobierane według uznania DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa i oferowane przez DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa łącznie przy zastosowaniu jednej ceny za wszystkie wchodzące w skład tego pakietu Usługi, do wykorzystania wyłącznie w okresie widniejącym w rozpisanym harmonogramie Pakietu Usług, wydawanym Klientowi w chwili jego zakupu; warunkiem uznania zakupionych przez Pacjenta Usług za Pakiet Usług jest konieczność dokonania płatności za te Usługi w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie;
7. Bon Podarunkowy - bon opatrzony nazwą „Bon Podarunkowy”, zawierający co najmniej swój unikatowy numer, datę jego wystawienia, okres ważności, wartość oraz logo DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa wydawany przez DrMajewska Medycyna Estetyczna DaySpai upoważniający do skorzystania z Usług we wszystkich Placówkach DrMajewska Medycyna Estetyczna DaySpa na warunkach określonych na samym Bonie
Podarunkowym oraz w niniejszym Regulaminie;
bon na okaziciela – bon upoważniający do skorzystania z niego przez osobę będącą w posiadaniu bonu;
bon imienny – do skorzystania z niego upoważniona jest wyłącznie
osoba, której dane wskazane zostały na bonie;
8. Cennik Usług - informacja na temat aktualnych cen oraz promocji w DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa na świadczone przez DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa Usługi, dostępna
na stronie internetowej DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa oraz w Placówkach DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa
9. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;
10. Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami);
11. Umowa na Odległość - Umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;
momentem zawarcia Umowy na Odległość jest dokonanie przez Konsumenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, akceptacji istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku);
13. Strona Internetowa - oficjalna strona www DrMajewska Medycyna Estetyczna DaySpa mieszcząca
się pod adresem: www.drmajewska.com
14. Klient - osoba fizyczna, prawna, inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, będąca stroną Umowy o świadczenie Usług przez Drmajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa
15. Pacjent - osoba fizyczna, na rzecz, której wykonywane są Usługi;
16. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U.
16, poz. 93 ze zm.)
I. Cel Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin określa sposób i warunki korzystania z usług elektronicznych internetowego serwisu:
a) www.drmajewska.com (dalej „Strona”),
b) i częściowo również z fanpage’a dostępnego na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/drMajewska,
c) konta na Instagramie dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/cme.drmajewska/oraz
d) kanału na YouTube zatytułowanego Patrycja Lenkiewicz - Majewska (łącznie „Serwis”).
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług i zakupu Towarów/voucherów za pomocą Serwisu prowadzonego przez Patrycje Lenkiewicz – Majewska,
b) reprezentujaca firme DrMajewska Medycyna Estetyczna,
c) adres ROBOTNICZA 11, 59-800 LUBAN
e) telefon 0048509693158
f) nip 8992262396
g) regon 020646152
zwana dalej Usługodawcą oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu , uslugobiorca powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w osobnych regulaminach dostępnych w Serwisie.
5.Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a usługobiorcą.
6. Usługodawca zaznacza , że korzystanie z fanpage’a dostępnego na portalu Facebook, na Instagramie i YouTube wymaga również zapoznania się i akceptacji osobnego regulaminu udostępnionego przez
a) Facebook Inc. pod adresem: www.facebook.com/legal/terms
b) oraz w ramach serwisu YouTube po adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines.
7. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm. dalej jako: Kodeks cywilny) oraz innych ustaw w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm. dalej jako: Ustawa.).
II. Postanowienia Ogólne i podstawowe definicje
1. Usługodawca ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 U.Ś.U.D.E.
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem oznacza zapoznanie się oraz pełną akceptację warunków Regulaminu jak również Polityki Prywatności.
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu.
6. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
a) jest pełnoletni,
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką prywatności.
7. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
8. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.drmajewska.com., a także w każdym czasie pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk papierowy.
III. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługodawca w ramach Serwisu informuje Użytkowników o świadczonych przez siebie usługach w gabinecie medycyny estetycznej – DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa prowadzonej przez: Patrycje Lenkiewicz - majewska, w szczególności:
a) Udostępnia galerię przykładowych efektów przed i po zabiegu – w celach informacyjnych/edukacyjnych;
b) Udostępnia poglądowy cennik;
c) Opisuje przeprowadzane zabiegi z zakresu medycyny estetycznej/kosmetologii/dietetyki;
d) Udostępnia wpisy na blogu dla celów informacyjnych o wykonywanych zabiegach;
e) Udostępnia formularz kontaktowy dla zainteresowanych Użytkowników Serwisu;
f) Prowadzi usługę newslettera – newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na okresowym informowaniu użytkowników o aktualnościach oraz usługach świadczonych przez Usługodawcę poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez użytkownika adres poczty elektroniczne.
g) Udostepnia możliwość rejestracji online za pomocą portalu moment.pl https://www.moment.pl/regulamin
h) Udostepnioe możliwość zakupu voucherów podarunkowych na określony zabieg, okreslona kwote lub tzw. Voucherow miesiąca
i) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
j)
IV. Korzystanie z Usług
1. Użytkownik korzysta ze świadczonych przez Usługodawcę usług poprzez interfejs na stronie www.drmajewska.com.
2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest w pełni darmowe.
3. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników za pośrednictwem komputerów/smartfonów na platformach systemów operacyjnych m.in.: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, , MacOS X 10.4 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o odpowiedniej przepustowości, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy/ smartfon spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
4. Aby zapisać się do newslettera należy wpisać adres poczty elektronicznej użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.drmajewska.com oraz zaznaczyć checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
5. Aby skorzystać z formularza kontaktowego należy wpisać imię nazwisko, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.drmajewska.com oraz zaznaczyć checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
6. Aby skorzystać z możliwości rejestacji online należy wpierw zarejestrować się/zalozyc konto w portalu moment.pl lub zalogowac się do portalu moment.pl poprzez facebooka.
Aby zalozyc konto należy podac wpisać imię i nazwisko, , , numer telefonu oraz adres e-mail, płec i zaakceptować
zaznaczyć checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki prywatności,
https://www.moment.pl/regulamin
7. aby zakupić bony podarunkowe należy podac imie i nazwisko , adres email, i adres do doręczeń, jeżeli wybrano wysylke przy pomocy poczty polskiej.
V. Facebook i Alphabet oraz produkty przez nich oferowane
1. Usługodawca korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook,Messenger, WhatsApp i Instagram jak również YouTube należącego do Alphabet Inc.
2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. I Alphabet Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook oraz Instagram lub aktywowania funkcji Messenger oraz WhatsApp oraz posiadania konta w serwisie Google/Gmail.
3. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i AlphabetInc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc.oraz Alphabet Inc. (YouTube).
4. Usługodawca dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger) oraz aplikację WhatsApp.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach kontaktu poprzez aplikację WhatsApp, w celu właściwej analizy jego sprawy, może zostać poproszony o udostępnienie swojego wizerunku w czasie rzeczywistym poprzez włączenie kamery na urządzeniu mobilnym.
6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc., wykorzystywanych przez Usługodawcę, odbywa się zgodnie z Polityką prywatności.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., z przyczyn od niego niezależnych.
[zawarcie i rozwiązanie umowy
1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:
a) w przypadku usługi udostepniania wpisow na blogu– z momentem kliknięcia w konkretny artykuł blogowy lub zakładkę blogową,
b) w przypadku usługi – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób,
c) w przypadku usługi zamiesczanej w mediach spolecznosciowych– z momentem kliknięcia we wtyczkę Facebook, Instagram lub YouTube,
d) w przypadku usługi Kontakt – z momentem rozpoczęcia wprowadzania danych do formularza kontaktowego,
2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w pkt a) – d) w każdym czasie bez podania, co pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez strony.
3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanej w zakresie usług wskazanych w pkt a) – d) jest bezpłatne.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług wskazanych w pkt . a) – d) równoznaczne jest z żądaniem jej natychmiastowego rozwiązania.
5. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazaną w pkt a) – d) w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych bądź podobnych.
6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi zakupu voucherów wiąże się z obowiązkiem zapłaty po stronie użytkownika. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi określona zostaje najpóźniej w chwili wyrażenia przez usługobiorcę woli związania się umową na tę usługę. Usługodawca może stosować tzw. „kody promocyjne”, które powodują obniżenie wynagrodzenia w zakresie przewidzianym daną promocją.
7. Zapłata wynagrodzenia, o którym stanowi ust. 6 następuje z wykorzystaniem mechanizmu płatności tzw. szybkich przelewów lub płatności kartą płatniczą (usługi płatnicze) dostarczanej przez profesjonalny podmiot.
8. Za prawidłowe działanie usługi płatniczej odpowiada profesjonalny podmiot ją dostarczający.
9. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w pkt 6 , najpóźniej w chwili wyrażenia przez użytkownika woli związania tą umową, usługodawca informuje użytkownika w sposób jasny i zrozumiały adekwatnie do art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt 6 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 11. Dla wykonania tego uprawnienia wystarczające jest, by przed upływem terminu 14 dni użytkownik wysłał listownie lub mailowo usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od danej umowy. Po otrzymaniu oświadczenia użytkownika, usługodawca niezwłocznie potwierdza, przynajmniej mailowo, otrzymanie tego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje niezwłocznym obowiązkiem zwrotu przez usługodawcę zapłaconego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o czym stanowi ust. 10, w przypadku, gdy usługa zostanie z pełni wykonana za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez usługodawcę, użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku jednak, gdy usługa nie zostanie w pełni wykonana, a użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to obowiązek zapłaty przez niego za spełnione przez usługodawcę świadczenie dotyczy wykonanej części świadczenia (proporcjonalnie do wykonanej części usługi, z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia). Ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona użytkownikowi niezwłocznie.
12. Użytkownik może także złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w pkt 6 . przy czym po jej zawarciu zastosowanie w takim przypadku znajdują ogólne zasady wynikające z przepisów o zleceniu zawarte w Kodeksie cywilnym.
VI. Reklamacje
1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez przesłanie jej w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
• oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres email),
• oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy,
• przedmiot reklamacji,
• uzasadnienie reklamacji.
3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Usługodawcy.
4. Usługodawca dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
5. Usługodawca powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.
VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Spór zaistniały pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest
dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Usługodawcy uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Stronami.
4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w ust. 3, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie
sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia
stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji
rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika, złożony do Wojewódzkiego
Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
5. Użytkownik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego
zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony
praw i interesów konsumentów.
6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie
w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez
podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w
obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik może również uzyskać informacje o
pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych
procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w
szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE)
nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich),
Użytkownik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych,
systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego
operatora zapewniającego transmisje danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
IX. Prawa autorskie i prawa pokrewne
1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również
wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie –
stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie powszechnie
obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest
dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.
3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym
i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i
nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również
udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody
Usługodawcy.
4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają
proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi
odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w
serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z
prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
5. Zważywszy na ochronę przysługujących Usługodawcy praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do
niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami.
6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w
Serwisie, a w szczególności nie będzie:
• rozpowszechniać,
• sprzedawać,
• oddawać,
• zamieniać,
• przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
• modyfikować,
• udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
• przerabiać,
• publikować,
• umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
• reprodukować,
• dystrybuować,
• publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
• używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
• brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek
przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji
o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji
umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
X. Pozostałe postanowienia
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego udostępnienia i zastępuje w swych postanowieniach
wszystkie dotychczasowe Regulaminy bądź noty prawne.
2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w
szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności,
które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że
korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu
teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z
Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie
publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym
Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę nowej jego wersji na stronie
www.drmajewska.com . Zmiany wejdą w życie w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie
Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień
korzystania z Usług.
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny
sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej
sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie
naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz RODO.
7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu
należy wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://drmajewska.com/kontakt
8. Usługodawca oraz Użytkownicy zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy
korzystaniu z Serwisu w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Usługodawca oraz
Użytkownicy zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwości ogólnej.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1292 ze zm.), rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Usługodawcy.REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH
§ 1
Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.
2. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest Patrycja Lenkiewicz-Majewska reprezentująca firmę DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa dalej jako Firma Drmajewska.
3. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie DRMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa lub na stronie drmajewska.com
a. Bony Podarunkowe o dowolnej wartości przekraczającej 200PLN
b. Bony podarunkowe na konkretne, wybrane usługi
c. Bony Podarunkowe na produkty dostępne w Salonie.
d. Bony Podarunkowe Miesiąca, związane z konkretnym zabiegiem promowanym w danym miesiącu
4. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi przez niego nabywane.
6. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania
z Zabiegów dostępnych w Salonie DrMajewska.
7. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
8. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Bonu Podarunkowego.
9. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesiecy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
§ 2
Definicje
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych, sporządzony
i stosowany przez Wydawcę.
2. Bon podarunkowy – bon uprawniający do korzystania z Usług Salonu wydany
w formie elektronicznej lub fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z usług Salonu lub konkretnej, wskazanej usługi Salonu.
3. Wydawca – oznacza firme DrMajewska Medycyna Estetyczna & DaySpa, robotnicza 11, 59-800 Lubań
4. Klient - osoba nabywająca Bon Podarunkowy.
5. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
6. Salon - oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
7. Usługi/Zabieg - oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.
§ 3
Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg.
2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na Usługi dostępne w ofercie Salonu lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.
3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Bonu Podarunkowego. Niewykorzystane środki pozostają na Bonie Podarunkowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Bonu Podarunkowego.
4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
5. Bonu Podarunkowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi
w Salonie w chwili realizacji Bonu Podarunkowego przez Posiadacza.
6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Bonie Podarunkowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt
z recepcją Salonu.
8. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Salonu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon Podarunkowy.
9. Bon Podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu.
10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie wizyt Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
11. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
12. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
13. Bony Podarunkowe imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
14. Bony Podarunkowe na okaziciela (bez danych osobowych) mogą być przekazane innej osobie (Posiadaczowi).
§ 4
Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Bonu Podarunkowego, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta lub Posiadacza.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Bonu Podarunkowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny.
3. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości
i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. Integralną częścią Regulaminu Bonów Podarunkowych jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Salonie.Regulamin korzystania z portalu Moment.pl
§ 1. Definicje
1. Platforma - prowadzony przez Operatora zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający dokonywanie Rezerwacji, składanie Zamówień oraz dodawanie Opinii, a także zarządzanie Kontami Użytkowników i Usługodawców, dostępny w ramach Serwisu i Aplikacji.
2. Serwis - portal internetowy dostępny pod adresami internetowymi www.versum.pl, www.versum.com oraz www.moment.pl umożliwiający korzystanie z pełnej funkcjonalności Platformy.
3. Aplikacja - program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowana na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, za pośrednictwem której Klient może korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy.
4. Operator - Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372676744, REGON: 362795750, KRS: 0000581756.
5. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Usługodawcy utworzone przez Operatora na podstawie jej wniosku złożonego za pośrednictwem odpowiedniego formularza udostępnionego na Platformie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem.
6. Karta Podarunkowa - narzędzie (reprezentowane przez unikalny ciąg cyfr i liter), umożliwiające Użytkownikowi zarejestrowanemu wykonanie Płatności na rzecz Usługodawcy do maksymalnej wartości nominalnej środków do wykorzystania przypisanej do danej Karty Podarunkowej
7. Konto Usługodawcy - wyodrębniona część Platformy zawierająca zbiór informacji dotyczących Usługodawcy, umożliwiające Usługodawcom publikowanie ofert Usług Końcowych i Towarów, przyjmowanie Rezerwacji i Zamówień od Użytkowników oraz przyjmowanie Płatności.
8. Użytkownik - Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik bez Konta.
9. Użytkownik zarejestrowany - każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.
10. Użytkownik bez Konta (dalej także jako "UK") - każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy i nieposiadająca Konta Użytkownika lub niezalogowana do Konta Użytkownika.
11. Konto Użytkownika - prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika zarejestrowanego indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu Użytkownika zarejestrowanego, będące częścią Platformy, w którym gromadzone są dane Użytkownika zarejestrowanego oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy, w szczególności informacje o Rezerwacjach, Zamówieniach i Opiniach.
12. Rezerwacja - rezerwacja Usług Końcowych świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy.
13. Usługa Końcowa - działanie oferowane przez Usługodawcę na zasadach i w sposób opisany w ramach Platformy, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika zarejestrowanego i które może zostać objęte Rezerwacją.
14. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Operatora za pośrednictwem Platformy.
15. Opinia - treść zamieszczona przez Użytkownika, w której dokonuje on oceny Usługi Końcowej zrealizowanej na jego rzecz przez Usługodawcę lub nabytego od Usługodawcy Towaru.
16. Wizytówka - część Konta Usługodawcy, dostępna w Platformie dla każdego Użytkownika bez konieczności Rejestracji, pod unikalnym adresem internetowym zdefiniowanym przez Usługodawcę.
17. Ograniczenie Dostępu - zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji, składania Zamówień lub wystawiania Opinii przez Użytkownika.
18. Rejestracja - zbiór czynności opisanych w § 3 ust. 1-2 Regulaminu skutkujących utworzeniem nowego Konta Użytkownika.
19. Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika zarejestrowanego z Operatorem znajdujący się pod adresem internetowym http://moment.pl/regulamin.
20. Umowa - oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
21. Towary - rzeczy ruchome lub treści cyfrowe wystawione na sprzedaż poprzez Platformę przez danego Usługodawcę.
22. Płatność - zapłata Ceny dokonywana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
23. Cena - łączny koszt (i) Usług Końcowych objętych Rezerwacją lub (ii) Towarów objętych Zamówieniem, powiększony o Cenę Dostawy do wskazanego przez Użytkownika miejsca (jeśli jest należna) – wyrażony w złotych polskich (PLN), do którego zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży lub skorzystania z Usług Końcowych.
24. Cena Dostawy - suma pieniężna należna z tytułu Dostawy, wyliczana na podstawie liczby i rodzaju nabywanych Towarów oraz wartości Zamówienia, do której zapłaty zobowiązany jest Użytkownik, pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży z opcją płatnej Dostawy.
25. Koszyk - usługa elektroniczna świadczona przez Operatora w ramach Platformy, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, zawierająca zestawienie Towarów, które zostały dodane przez Użytkownika z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży, umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów, a także przejście do formularza Zamówienia; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty i nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży.
26. Dostawa - usługa przewozu Towarów objętych Zamówieniem od Usługodawcy do Użytkownika lub wybranego przez niego punktu, świadczona przez Usługodawcę lub zewnętrznego przewoźnika.
27. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana na odległość między Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy, po potwierdzeniu Zamówienia.
28. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika w postaci złożenia oferty Usługodawcy na wybrane Towary, które po potwierdzeniu przez tego Usługodawcę stanowi zawarcie z nim Umowy Sprzedaży; Zamówienie winno określać, w zależności od sytuacji, liczbę, wersję i rodzaj Towarów, jest składane za pośrednictwem Platformy i rodzi obowiązek zapłaty Ceny.
29. Polityka Zwrotów Moment Pay - dokument opisujący zasady dokonywania zwrotów Płatności, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://www.moment.pl/pay/polityka-zwrotow.
30. Polityka Prywatności - dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Operatora, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://www.moment.pl/polityka-prywatnosci.
§ 2. Ogólne zasady korzystania z Platformy
1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy oraz wszystkich jego podstron, w szczególności zakres i warunki dokonywania Rezerwacji, składania Zamówień i wystawiania Opinii, w tym warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania Umów, Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Właścicielem i administratorem Platformy, w tym Aplikacji i Serwisu oraz marki Moment jest Operator. Autorskie prawa majątkowe do powyższych, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, należą w całości do Operatora.
3. Z uwagi na stały rozwój Usług, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Platformy, w szczególności w ramach Aplikacji lub Serwisu poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji, Usług, podstron lub usunięcie istniejących, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usług, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu.
4. Platforma jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Operator jest zobowiązany do obsługi technicznej Platformy, w tym dokonywanych Rezerwacji, wystawianych Opinii i składanych Zamówień oraz do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Platformy.
5. Korzystanie z Usług i Platformy jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika, a zawarcie Umowy poprzez Rejestrację nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie Użytkownika. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym Użytkownik składa Zamówienie lub korzysta z Usługi Końcowej, które wiążą się z obowiązkiem odpłatności.
6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Platformy poprzez Aplikację lub Serwis oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych poprzez aplikację lub Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
7. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług Platformy poprzez Serwis, obejmują posiadanie urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli, z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook lub aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług poprzez Aplikacje są tożsame z powyższymi, przy czym aplikacja może być zainstalowana wyłącznie na końcowym urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie) Użytkownika wyposażonym w system operacyjny Android lub iOS.
8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy lub Umowy Sprzedaży oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie, w szczególności w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.
9. Użytkownik zobowiązany jest do:
1. podawania danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym oraz niewprowadzających w błąd,
2. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych (zabronionych przez przepisy prawa), np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3. korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy nie zamówionej niezamówionej informacji handlowej (spam),
5. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora,
6. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Operator podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia, w tym także poprzez Ograniczenie Dostępu lub usunięcie Konta Użytkownika i uniemożliwienie mu ponownej Rejestracji.
11. Ograniczenie Dostępu do Konta następuje na okres nie dłuższy niż 7 dni z uwidocznieniem na Koncie Użytkownika informacji co do przyczyny Ograniczenia Dostępu do Konta Użytkownika oraz daty odblokowania Konta. Przy 2 (słownie: drugim) Ograniczeniu Dostępu do Konta Użytkownika, Operator ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia. Analogiczne prawo przysługuje Operatorowi po każdym kolejnym Ograniczeniu Dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.
12. Użytkownik zarejestrowany powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.
13. Podanie przez Użytkownika danych, o jakich mowa w ust. 9 lit. a może skutkować rozwiązaniem Umowy z zachowaniem 5-dniowego okresu wypowiedzenia przez Operatora, po wcześniejszym wezwaniu do podania prawdziwych lub nie wprowadzających niewprowadzających w błąd danych, widocznym w Koncie Użytkownika, z wyznaczeniem 5-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy z zachowaniem powyższego okresu wypowiedzenia.
14. Użytkownik zarejestrowany może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika.
15. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie konkretnemu Użytkownikowi zarejestrowanemu. Oznacza to zakaz zbywania Konta Użytkownika na rzecz innych podmiotów, jak i zakaz udostępniania Konta Użytkownika (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
16. Zabrania się Użytkownikowi korzystać z Platformy w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Usługodawców lub Operatora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Operatora, Usługodawcę lub oferowane przez nich Usługi oraz Usługi Końcowe.
§ 3. Rejestracja oraz logowanie do Platformy
1. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez realizację następujących czynności:
1. wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji udostępnionego w aplikacji lub Serwisie;
2. akceptację Regulaminu;
3. kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
2. W celu dokonania Rejestracji za pomocą serwisu Facebook należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj przez Facebook" i zalogować się do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych niezbędnych do Rejestracji.
3. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem zarejestrowanym a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
4. Dostęp do Konta Użytkownika (logowanie) może zostać dokonane poprzez formularz logowania dostępny w Aplikacji lub Serwisie (również z wykorzystaniem systemu logowania Serwisu Facebook, jeżeli rejestracja nastąpiła z wykorzystaniem tej metody). Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail lub telefonu wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła. Pełna funkcjonalność Platformy jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników zarejestrowanych.
5. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji.
§ 4. Rezerwacje i Zamówienia
1. Rezerwacje mogą być dokonywane wyłącznie przez zalogowanych i zarejestrowanych Użytkowników.
2. Jeden Użytkownik zarejestrowany może dokonywać wielu Rezerwacji u różnych Usługodawców.
3. Rezerwacji dokonuje się poprzez wybór właściwej Usługi Końcowej danego Usługodawcy, dnia i godziny, w jakich Usługa Końcowa ma być świadczona oraz osoby, która będzie odpowiadała za wykonanie Usługi Końcowej. Wybór może nastąpić wyłącznie spośród dostępnych w danej chwili opcji.
4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji na adres e-mail lub na numer telefonu Użytkownika zarejestrowanego podany w Koncie Użytkownika. Z chwilą Rezerwacji Użytkownik zarejestrowany nabywa prawo do wyłącznego skorzystania z wybranej Usługi Końcowej świadczonej przez Usługodawcę w określonym w Rezerwacji terminie i miejscu.
5. Użytkownik zarejestrowany i Usługodawca mają prawo odwołać Rezerwację w każdym czasie, co może nastąpić poprzez:
1. Konto Użytkownika gdy Rezerwację odwołuje Użytkownik zarejestrowany,
2. Konto Usługodawcy gdy Rezerwację odwołuje Usługodawca.
6. Usługodawca zostanie poinformowany o odwołaniu Rezerwacji za pośrednictwem Konta Usługodawcy lub poprzez adres e-mail wskazany w Koncie Usługodawcy. Użytkownik zarejestrowany zostanie poinformowany o odwołaniu Rezerwacji za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podany w Koncie Użytkownika.
7. Stronami Umowy Sprzedaży pozostają zawsze Usługodawca i Użytkownik, a Operator udostępnia jedynie platformę umożliwiającą im zawarcie Umowy Sprzedaży.
8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podsumowania Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, aktualnego Regulaminu, wzorca reklamacji i wzorca odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
9. W przypadku, gdy wolą Użytkownika jest otrzymanie faktury od Usługodawcy, powinien go poinformować za pomocą opcji "Wiadomość do sprzedającego" w trakcie składania Zamówienia, podając jednocześnie co najmniej właściwy NIP. Odpowiedzialność za wystawienie prawidłowej faktury zgodnie z żądaniem Użytkownika spoczywa wyłącznie na Usługodawcy.
10. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika bez Konta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu.
11. Usługodawcy zobowiązani są dostarczać Towary wolne od wad.
12. Ceny jednostkowe Towarów widoczne w Wizytówce nie zawierają Ceny Dostawy, która jest naliczana w Koszyku w widoku podsumowania Zamówienia.
13. Towary znajdujące się w Wizytówkach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie informacją handlową Usługodawcy i zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży.
14. Usługodawcy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby katalog oferowanych Towarów był aktualny i zgodny z faktycznym stanem magazynowym. Usługodawcom przysługuje prawo do nieograniczonych zmian dostępności Towarów. Każdorazowo obowiązujący jest katalog Towarów widoczny aktualnie w Wizytówce.
15. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku, z wyłączeniem przerw technicznych w działaniu Platformy.
16. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie wybranego Towaru do Koszyka;
2. podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
3. podanie adresu Dostawy (ulica, numer, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
4. wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu;
5. wybór rodzaju Dostawy;
6. wybór rodzaju płatności;
7. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
17. W przypadku, gdy Zamówienie składa zalogowany Użytkownik zarejestrowany, dane określone w ust. 15 lit. b-d są uzupełniane automatycznie i nie muszą być podawane.
18. Opcjonalnie Użytkownik może także wyrazić wolę otrzymania faktury oraz podać dodatkowe uwagi do Zamówienia.
19. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do jego opłacenia, na zasadach określonych w § 5, w terminie 14 dni od jego złożenia. W przypadku, gdy Zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, Umowę Sprzedaży traktuje się jakby Użytkownik odstąpił od niej w ostatnim dniu przysługującego mu terminu.
20. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Zamówienia w formie elektronicznej, przesłanego za pośrednictwem e-maila, stanowiącego potwierdzenie przez Usługodawcę przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie wysłane bez zbędnej zwłoki po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, przy braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie Umowy Sprzedaży.
21. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik.
22. Usługodawcy przysługuje prawo do nie potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, niedostępności lub braku Towaru na stanie.
23. Niepotwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dokonania Płatności lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy Sprzedaży powoduje, iż Umowę Sprzedaży traktuje się jak niezawartą, a cała uiszczona Cena zostanie Użytkownikowi zwrócona.
24. Wysyłka Towarów objętych Zamówieniem następuje w terminie ustalonym przez Usługodawcę po dokonaniu Płatności.
25. W przypadku nabycia treści cyfrowych, Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wszelkie informacje potrzebne do dostępu i korzystania z Towaru, np. login oraz hasło, w ciągu 3 dni od dokonania Płatności. Jeżeli dostęp do treści cyfrowych jest ograniczony czasowo, zostaje on udzielony wyłącznie na czas wynikający z terminu jego ważności.
§ 5. Płatności. Moment Pay
1. Użytkownik zarejestrowany dokonuje Płatności za Usługę Końcową lub Towar bezpośrednio na rzecz Usługodawcy w miejscu jej świadczenia, przed lub po jej wykonaniu, na warunkach wskazanych przez Usługodawcę dla danej Usługi lub w procesie dokonywania Rezerwacji.
2. Jeżeli dany Usługodawca określił taki wymóg, Płatność za Usługę Końcową może nastąpić w formie przedpłaty, tytułem opłaty rezerwacyjnej.
3. W przypadku braku Płatności tytułem opłaty rezerwacyjnej wskazanej w ust. 2 powyżej lub kiedy Użytkownik zarejestrowany nie dochowa warunków Płatności wskazanych przez Usługodawcę, w szczególności kwoty i terminu, Usługodawca odwołał Rezerwację, informując niezwłocznie o tym fakcie Użytkownika zarejestrowanego.
4. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia taką możliwość, Użytkownik zarejestrowany może dokonać Płatności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej za pomocą usługi Moment Pay, w momencie dokonywania Rezerwacji lub po wykonaniu Usługi Końcowej.
5. Użytkownik dokonuje Płatności za Zamówienie w formie przedpłaty, za pomocą usługi Moment Pay, w procesie składania Zamówienia.
6. Płatność za pomocą usługi Moment Pay może nastąpić z wykorzystaniem następujących metod płatności:
1. karta płatnicza,
2. szybki przelew elektroniczny lub BLIK,
3. Karta Podarunkowa.
7. Usługi płatnicze umożliwiające realizację Płatności są świadczone przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy zapewniają bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.
8. Operator nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Operator przetwarza wyłącznie informacje dotyczące Płatności w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Usługodawcy lub dokonania zwrotu Płatności na rzecz Użytkownika.
9. Użytkownik nie ponosi kosztu realizacji Płatności.
10. Użytkownicy oraz Usługodawcy akceptują i zobowiązują się przestrzegać Polityki Zwrotów Moment Pay.
11. Szczegółowe warunki dokonywania Płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej określa Regulamin Kart Podarunkowych Moment będący Załącznikiem do Regulaminu oraz znajdujący się pod adresem: https://www.moment.pl/karta-podarunkowa-regulamin , który stanowi integralną część Regulaminu
§ 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
1. Użytkownikom będącym konsumentami, a od 1 czerwca 2020 r. także prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierającym Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, także w części, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7-9 poniżej oraz nadwyżki ponad najtańszy rodzaj Dostawy oferowany przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą.
2. Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Użytkownika w posiadanie ostatniego z Towarów objętych Zamówieniem, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, lub który jest dostępny pod adresem: https://www.moment.pl/odstapienie-od-umowy-formularz.pdf
4. Usługodawca zobowiązany jest potwierdzić Użytkownikowi w odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Użytkownik odsyła Towar, w stosunku do którego odstąpił od Umowy Sprzedaży, na własny koszt.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Zwrot Płatności dokonanej przez Użytkownika nastąpi niezwłocznie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Zwrotów Moment Pay. W przypadku, gdyby Płatność została już przekazana przez operatora płatności na rzecz Usługodawcy, do zwrotu Płatności bezpośrednio na rzecz Użytkownika zobowiązany jest Usługodawca.
9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadkach określonych w art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do Towarów, które:
1. są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
3. po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. są dziennikami, periodykami lub czasopismami;
6. są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
7. są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, z uwzględnieniem niniejszej informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 7. Zasady wystawiania Opinii
1. Platforma umożliwia Użytkownikom wystawianie Opinii. Wystawienie Opinii jest możliwe po dokonaniu akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik może wystawić Opinie wyłącznie na temat Usługodawcy, z którego Usług Końcowych skorzystał lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży, chyba, że Usługodawca ten nie wyraził zgody na publikowanie w ramach Platformy Opinii na jego temat, co zostanie uwidocznione na jego Wizytówce.
3. Operator ma prawo usunąć Opinię Użytkownika, jak i blokować możliwość jej wystawienia, jeżeli:
1. wypowiedź narusza zasady określone w Regulaminie;
2. wypowiedź została omyłkowo powiązana z niewłaściwymi Usługodawcą, Rezerwacją lub Zamówieniem (Towarem), jeśli treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na wystąpienie omyłki,
3. treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na omyłkę w stosunku do dokonanej oceny punktowej w Opinii;
4. treść wypowiedzi zawiera treści nieodnoszące się do Usługi Końcowej lub Zamówienia (Towaru);
5. z treść wypowiedzi jednoznacznie wynika, że nie pochodzi ona od Użytkownika.
4. Usługodawca nie ma prawa usuwać lub edytować Opinii zamieszczonych przez Użytkowników.
5. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany redakcyjnej i edycyjnej Opinii, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:
1. zawiera znaki, które powodują, że treść Opinii staje się nieczytelna,
2. nie zawiera polskich znaków diakrytycznych,
3. jest w całości napisana wersalikami,
4. zawiera błędy ortograficzne,
5. zawiera błędy interpunkcyjne,
6. zawiera dane osobowe,
7. zawiera błędy składniowe.
6. Wystawienie przez Użytkownika Opinii równoznaczne jest z:
1. udzieleniem Operatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Opinii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji znanych w chwili wystawienia Opinii w tym poprzez:
i. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
ii. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
iii. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
iv. wielokrotne publiczne wystawienie,
v. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
vi. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
vii. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy Operatora
viii. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ppkt. i) do vii), powyżej bez względu na liczbę nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
2. zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Opinii względem Operatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Opinii bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
7. Zamieszczając Opinię Użytkownik oświadcza, że jest ona wolna od roszczeń osób trzecich oraz że Użytkownik posiada wszelkie prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Opinii.
8. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie Opinii nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
9. Użytkownik może zgłosić Operatorowi podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie znajdującego się przy opublikowanej Opinii przycisku "zgłoś do moderacji".
§ 8. Rękojmia
1. Usługodawcy ponoszą wobec Użytkowników, którzy zawarli Umowę Sprzedaży, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towarów (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, całkowicie wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników niebędących konsumentami, przy czym za konsumentów uważa się także od 1 czerwca 2020 r. Użytkowników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierających Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Procedura reklamacyjna z tytułu rękojmi jest realizowana w trybie § 9 Regulaminu. Wzór oświadczenia o zgłoszeniu roszczenia z tytułu rękojmi jest dostępny pod adresem: https://www.moment.pl/reklamacja-towarow-formularz.pdf
§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do Usług lub Platformy, w szczególności funkcjonowania Aplikacji lub Serwisu, kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień lub świadczeniem Usług Końcowych, a także roszczenia względem Towarów z tytułu rękojmi.
2. Reklamację dotyczącą Usług lub Platformy można złożyć w formie elektronicznej pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej na adres Operatora wskazany na wstępie Regulaminu. Reklamację dotyczącą Usług Końcowych lub Towarów (w szczególności z tytułu rękojmi), należy skierować bezpośrednio do konkretnego Usługodawcy (na jego adres).
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w miarę możliwości – także dokumentację zdjęciową. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w szczególności dotyczą jakości Usług Końcowych, Towarów, realizacji uprawnień z rękojmi lub usług płatniczych świadczonych przez zewnętrznych dostawców), Operator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu Usługodawcy.
5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Usługodawca jest zobowiązany do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni pod rygorem uznania jej za rozpatrzoną pozytywnie.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w sposób tożsamy do jej złożenia, chyba że Użytkownik zastrzegł wolę otrzymania odpowiedzi w innej formie.
§ 10. Czas trwania Umowy, jej rozwiązanie i ograniczenie dostępu do Konta
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika zarejestrowanego w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika zarejestrowanego może nastąpić przez:
1. wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” w Koncie Użytkownika,
2. formularz kontaktowy dostępny z poziomu Konta Użytkownika,
3. pocztę elektroniczną (kierując wiadomość z adresu mailowego podanego w Koncie Użytkownika na adres: [email protected])
4. Umowa z Użytkownikiem zarejestrowanym może zostać rozwiązana przez Operatora:
1. za miesięcznym okresem wypowiedzenia (z terminem rozwiązania przypadającym na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu);
2. z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia w sytuacjach określonych Regulaminem.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, iż dane znajdujące się na Koncie Użytkownika a odnoszące się do jego Rezerwacji i Opinii dotyczących danego Usługodawcy zostają zapisane w zakresie Konta Usługodawcy. Pozostałe dane zostają usunięte.
6. W przypadku Użytkownika bez Konta rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą wejścia do Serwisu lub zainstalowania Aplikacji, a ich zakończenie z momentem zamknięcia Serwisu lub odinstalowania Aplikacji.
§ 11. Odpowiedzialność Operatora
1. Operator w wyniku zawarcia Umowy udostępnia Użytkownikowi jedynie platformę (instrument) pozwalający Użytkownikowi na dodawanie Rezerwacji, składanie Zamówień i wystawienie Opinii na temat Usługodawców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert, jakość, wadliwość lub przydatność Towarów do ich celu i sposób świadczenia Usług Końcowych oferowanych przez Usługodawców na rzecz Użytkowników.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług płatniczych przez dostawców, o których mowa w Regulaminie.
3. Usługodawca świadczy swoje Usługi Końcowe na rzecz Użytkownika w swoim imieniu i na własny rachunek.
4. Operator dołoży wszelkich starań, aby Platforma w tym Aplikacja i Serwis były dostępne w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Operatora (siła wyższa) zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji lub Serwisu wywołane siłą wyższą.
5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy w tym Aplikacji lub Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji.
6. Operator wykonuje kopie zapasowe danych co 24 godziny, a przechowuje je nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia ich utrwalenia.
§ 12. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności
1. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora jako administratora danych Użytkowników zarejestrowanych, będących osobami fizycznymi, w zakresie w jakim została zawarta Umowa.
2. Dane osobowe przetwarzane są również przez Usługodawców jako administratorów danych Użytkowników w zakresie danych podanych przy składaniu Zamówienia lub Użytkowników zarejestrowanych w zakresie danych podanych przy dokonywaniu Rezerwacji. Dane osobowe podane Usługodawcy są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Usługodawcę powierzone do przetwarzania Operatorowi na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „ RODO ”) W takim zakresie Operator działa wyłącznie na zlecenie Usługodawcy w celu wykonania zawartej z nim umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę powinny zostać przez niego odrębnie określone.
3. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Platformie znajdują się w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.
§ 13. Zmiany w Regulaminie
1. Operator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z następujących przyczyn:
1. zmian przepisów prawnych mających wpływ na treść Regulaminu,
2. zmian organizacyjnych,
3. zmian technicznych w ramach Platformy, Serwisu, Aplikacji lub Usług,
4. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności,
5. zmian językowych lub redakcyjnych,
6. zmian zakresu świadczonych Usług.
3. O dokonanej zmianie w Regulaminie Operator zawiadamia Użytkownika zarejestrowanego za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązanej z Kontem Użytkownika, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że co innego będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Operator może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki regulacyjne albo jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i Użytkowników.
5. Użytkownik zarejestrowany ma prawo żądać rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Użytkownika poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Operatora o zmianie Regulaminu. Dyspozycja powinna zostać przesłana na adres [email protected] bądź złożona za pomocą opcji usunięcia konta po zalogowaniu do Systemu w sekcji Moje konto.
§ 14. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
2. W przypadku zaistnienia sporu, Operator i Użytkownik będą dążyli w pierwszej kolejności do rozwiązania go polubownie, w tym przy wykorzystaniu unijnej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Regulamin obowiązuje od 02.01.2021 r.Newsletter

Będziemy Cię informować o nowościach promocjach i ofertach specjalnych